SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum

OM kód: 203055/010 | 3980 Sátoraljaújhely Fejes István utca 14.

Intézmény logo

Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Jegyzék - közzétételi lista


(18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet)

 

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Hivatalos név (teljes név)

Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola

 2. Székhely

 3980 Sátoraljaújhely, Fejes István utca 14.

 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

 3980 sátoraljaújhely, Fejes István utca 14.

 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

 +36(47) 321-441

 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

 nem releváns

 6. Központi elektronikus levélcím

trefort@szerencsiszc.hu

 7. A honlap URL-je

 https://trefort.info

 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Telefonszám: +36(47) 321-441
Telefax: nem releváns
Ügyfélfogadás helye: 3980 Sátoraljaújhely, Fejes István utca 14.
Postacím: 3980 Sátoraljaújhely Fejes István utca 14.

 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Feke Anita iskolatitkár

 10. Az ügyfélfogadás rendje

nem releváns

 

 

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szervezeti struktúra ábra

 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Huszovszki Mária Ágnes mb igazgató
+36(47) 321-441, trefort@szerencsiszc.hu
3980 Sátoraljaújhely, Fejes István utca 14.


 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola
Huszovszki Mária Ágnes mb igazgató
+36(47)321-441

trefort@szerencsiszc.hu 3980 Sátoraljaújhely, Fejes István utca 14.

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

nem releváns

 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

nem releváns

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

 nem releváns

 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

 nem releváns

 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

 nem releváns

 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 nem releváns

 

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

 nem releváns

 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

 nem releváns

 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

 nem releváns

 

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

 nem releváns

 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

 nem releváns

 

1.6.[1] Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I.[2] Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Fenntartó, irányító szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálat e-mail cím: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06 (1) 896 2203
Sajtókapcsolat: sajto@kim.gov.hu
Web: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Középirányító:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: (06-1) 477-5600, (06-1) 303-9300
E-mail: szakkepzes@nive.hu
Web: www.nive.hu

 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 Fenntartó, irányító szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálat e-mail cím: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06 (1) 896 2203

Középirányító:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: (06-1) 477-5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

 

1.7. Költségvetési szervek

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

nem releváns

 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok[3]

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

Szervezeti és Működési Szabályzat

Alapító okirat (hatályos)

Törzskönyvi kivonat

MÁK határozat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Akadálymentességi nyilatkozat

 2.[4] Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

nem releváns

 3.[5] A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

nem releváns

 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

nem releváns

 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

nem releváns

 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

nem releváns

 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

nem releváns

 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

nem releváns

 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

nem releváns

 7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

nem releváns

 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

nem releváns

 9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

nem releváns

 10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

nem releváns

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

 853200 Szakmai középfokú oktatás

 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

 Szakképző intézmények képzései

 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

 Szakképző intézmények elérhetőségei

 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 Térítési szabályzat (feltöltés folyamatban)

 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

 nem releváns

 2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 Tanulói személyes és tanulmányi adatok, munkavállalói személyes, munkaügyi és pénzügyi adatok

 3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 elektronikus hozzáférés

 4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 nem releváns

 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

 nem releváns

 2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

nem releváns

 3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

nem releváns

 4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

nem releváns

 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

nem releváns

 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

nem releváns

 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

nem releváns

 4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

nem releváns

 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

nem releváns

 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

nem releváns

 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

nem releváns

 8. A testületi szerv üléseinek napirendje

nem releváns

 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

nem releváns

 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

nem releváns

 4.[6] A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

nem releváns

 5.[7] A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

nem releváns

 6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

nem releváns

 7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

nem releváns

 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

nem releváns

 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hirdetmények, közlemények

Karrier

 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat

 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

 Szerencsi Szakképzési Centrum
 Fercsák Nándor közérdekű adatfelelős
 kozerdeku@szerencsiszc.hu

 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

3901 Szerencs, Pf. 152.
3900 Szerencs, Rákóczi út 93. II. em.
+3647200123
centrum@szerencsiszc.hu

 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Sági Zoltán adatvédelmi felelős
adatvedelem@szerencsiszc.hu

Szolyák Szilvia integritás tanácsadó
integritas@szerencsiszc.hu

 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 Közadattár

Közérdekű adatigénylési statisztika:

2016. év: 1 db közérdekű adatigénylés

2017. év: 1 db közérdekű adatigénylés

2018. év: nem történt közérdekű adatigénylés

2019. év: nem történt közérdekű adatigénylés

2020. év: nem történt közérdekű adatigénylés

2021. év: 7 db közérdekű adatigénylés

 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 nem releváns

 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

 Szkr. 343. § (1) bekezdés szerinti szakképzési intézménytörzs
A szakképző intézmény
Hivatalos neve: Szerencsi Szakképzési Centrum
Székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125.
Szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

Szerencsi SZC Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskola
3860 Encs, Rákóczi Ferenc út 59.
3860 Encs, Szabadság út 10.

Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola
3900 Szerencs, Ondi út 8.
3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 93.
3900 Szerencs, Keleti-Ipartelep

Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.
3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 13.

Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium
3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20.

Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium
3980 Sátoraljaújhely, Deák utca 10.

Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola
3980 Sátoraljaújhely, Fejes István utca 14.


Adószáma: 15832173-2-05
Törzskönyvi azonosító száma: 832177
KSH statisztikai számjele: 15832173-8532-312-05
Telefonszáma: +3647200123
E-mail címe: centrum@szerencsiszc.hu
Faxszáma: nem releváns
Honlapjának címe: https://szerencsiszc.hu
Alapító okiratának kelte: 2020.07.01.
Alapító és fenntartó
Típusa: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Alapító képsivelőjének családi és utóneve, beosztása, elérhetősége: Csák János miniszter
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálat e-mail cím: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06 (1) 896 2203
Sajtókapcsolat: sajto@kim.gov.hu
Web: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium
Fenntartó képsivelőjének családi és utóneve, beosztása, elérhetősége: Csák János miniszter
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálat e-mail cím: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06 (1) 896 2203
Sajtókapcsolat: sajto@kim.gov.hu
Web: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium
A feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője 

Hivatalos neve: Szerencsi Szakképzési Centrum
Székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125.
Szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

Szerencsi SZC Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskola
3860 Encs, Rákóczi Ferenc út 59.
3860 Encs, Szabadság út 10.

Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola
3900 Szerencs, Ondi út 8.
3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 93.
3900 Szerencs, Keleti-Ipartelep

Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.
3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 13.

Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium
3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20.

Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium
3980 Sátoraljaújhely, Deák utca 10.

Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola
3980 Sátoraljaújhely, Fejes István utca 14.


Adószáma: 15832173-2-05
Törzskönyvi azonosító száma: 832177
KSH statisztikai számjele: 15832173-8532-312-05
Telefonszáma: +3647200123
E-mail címe: centrum@szerencsiszc.hu
Faxszáma: nem releváns
Honlapjának címe: https://szerencsiszc.hu
Alapító okiratának kelte: 2020.07.01.

Képviseletre jogosult személyek
Főigazgató családi és utóneve, elérhetősége
Bukta Márta főigazgató
Telefonszáma: +3647200123
E-mail címe: centrum@szerencsiszc.hu
Postacíme: 3901 Szerencs, Pf. 152.
Kancellár családi és utóneve, elérhetősége
Rubi Zsoltné kancellár
Telefonszáma: +3647200123
E-mail címe: centrum@szerencsiszc.hu
Postacíme: 3901 Szerencs, Pf. 152.


Igazgatók családi és utónevei, elérhetőségei

Szerencsi SZC Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskola
Tóthné Juhász Barbara igazgató
+3646587246, aba@szerencsiszc.hu
3860 Encs, Rákóczi Ferenc út 59.

Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola
Csider Andor igazgató
+3647361458, muszaki@szerencsiszc.hu
3900 Szerencs, Ondi út 8.

Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
Pázmándi Henriett igazgató
+3649542180, brassai@szerencsiszc.hu
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.

Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium
Molnárné Tóth Erika igazgató
+3647352026, tfg@szerencsiszc.hu
3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20.

Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium
Kababik Edina igazgató
+3647321322, kossuth@szerencsiszc.hu
3980 Sátoraljaújhely, Deák utca 10.

Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola
Huszovszki Mária Ágnes igazgató
+3647321441, trefort@szerencsiszc.hu
3980 Sátoraljaújhely, Fejes István utca 14.


Feladatellátási helyenként - az oktatás munkarendje szerinti bontásban - az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója
A felvehető legmagasabb tanulólétszám

 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

 nem releváns

Gazdálkodási adatok

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 nem releváns

 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 2020. Szakképzési Centrumok ellenőrzése - JELENTÉS

 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 nem releváns

 

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 KIR STAT

Az országos mérések eredményei (2008-tól kezdődően)

 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 KIR STAT

Az országos mérések eredményei (2008-tól kezdődően)

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2015. évi költségvetés

2016. évi költségvetés

2017. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2020. évi költségvetés

2021. évi költségvetés

2022. évi költségvetés

 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

 2015. évi költségvetési beszámoló

2016. évi költségvetési beszámoló

2017. évi költségvetési beszámoló

2018. évi költségvetési beszámoló

2019. évi költségvetési beszámoló

2020. évi költségvetési beszámoló

2021. évi költségvetési beszámoló

 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

2015. évi költségvetési beszámoló

2016. évi költségvetési beszámoló

2017. évi költségvetési beszámoló

2018. évi költségvetési beszámoló

2019. évi költségvetési beszámoló

2020. évi költségvetési beszámoló

2021. évi költségvetési beszámoló

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

 nem releváns

 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

 nem releváns

 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

 nem releváns

 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

 nem releváns

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

KH CoRe Szerződés Nyilvántartás

Nettó 5MFt feletti szerződések kimutatása:
2018
2019
2020 (feltöltés folyamatban)
2021 (feltöltés folyamatban)

 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 nem releváns

 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

 nem releváns

 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Projektek

EKR hirdetmények

EKR eljárások

EKR indított beszerzések

EKR szerződések

EPTK Támogatott Projekt Kereső

KH CoRe Szerződés Nyilvántartás

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

EKR közbeszerzési tervek

Közbeszerzési terv 2016

Közbeszerzési terv 2017

Közbeszerzési terv 2018

Közbeszerzési terv 2019

Közbeszerzési terv 2020

Közbeszerzési terv 2021

Közbeszerzési terv 2022

 

Archívum

Archív adatok (feltöltés alatt)

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

  C) Adatváltozás időpontja

 

 

 

Partnereink

SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum


Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola

3980 Sátoraljaújhely Fejes István utca 14.

Telefon: +36 47 321-441

E-mail: trefort@szerencsiszc.hu

OM azonosító: 203055/010


2024Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola